Zarząd województwa podkarpackiego zyskał absolutorium za poprawne wykonanie budżetu

Podczas sesji sejmiku województwa podkarpackiego, która odbyła się w poniedziałek, radni przyznali zarządowi absolutorium za realizację budżetu za poprzedni rok. Decyzja ta była wspierana przez 23 członków, natomiast siedmiu z nich było przeciwnych, a dwóch zdecydowało się na powstrzymanie od głosu. Zarząd otrzymał też wotum zaufania od radnych.

Przed przystąpieniem do głosowania, marszałek Władysław Ortyl zaprezentował główne aspekty raportu dotyczącego stanu województwa podkarpackiego za ubiegły rok. Jego zdaniem, raport ten potwierdza dobry stan społeczno-gospodarczy regionu, niezależnie od dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Sugeruje to możliwość kontynuacji dotychczasowej pozytywnej ścieżki rozwoju.

Marszałek zwrócił również uwagę na skuteczną realizację zadań wynikających z polityk regionalnych, które zostały przedstawione w raporcie. Zauważył rosnące tendencje rozwojowe, co potwierdza wzrost PKB na mieszkańca w regionie w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku. Ocenił, że ścieżka rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego jest na dobrym poziomie.

Podkreślił, że te wyniki jasno pokazują, iż regionalna gospodarka odzyskała straty poniesione podczas pandemii COVID-19. „Efekty wprowadzenia tarcz antykryzysowych na szczycie krajowym i regionalnym są zauważalne. Obecnie kończymy perspektywę unijną dla lat 2014-2020 i rozpoczynamy kolejną na lata 2021-2027. Jednocześnie trwa dyskusja o przyszłości Polityki Spójności” – powiedział Ortyl.